0 artikelen€ 0,00
Thuiswinkel waarborg
Onze showroom is vandaag van 09:00 uur tot 17:00 uur geopend!

Privacy policy

Via onzewebwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.De Online ParketShopacht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijkegegevens wordendoor ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onzeverwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Datbetekent onder andere dat:

wij duidelijkvermelden met welke doeleinden wijpersoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dezeprivacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken totalleen de persoonsgegevens die nodig zijnvoor legitieme doeleinden;
wij ueerst vragen om uitdrukkelijke toestemming omuw persoonsgegevens te verwerken in gevallenwaarin uw toestemming is vereist;
wij passendebeveiligingsmaatregelen nemen om uwpersoonsgegevens te beschermen en dat ook eisenvan partijen die in onze  opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uwrecht respecteren om uw persoonsgegevens op uwaanvraag ter inzage te bieden, te corrigerenof te verwijderen.

DeOnline ParketShop is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dezeprivacyverklaring leggen wij uitwelke  persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij radenu aan deze zorgvuldigte lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op01-03-2018 00:00:00.

Gebruikvan persoonsgegevens
Bij hetgebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevenszijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeksdoor u wordenopgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgaveduidelijk is dat ze aan onsworden verstrekt om te verwerken.

Wijgebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemdedoelen:

  • NAWgegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Geslacht

Registreren
Bijbepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Naregistratie bewaren wij via dedoor u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewarendeze gegevenszodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnencontacteren in hetkader van uitvoering van de overeenkomst.

Wijzullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derdenverstrekken, tenzij dat noodzakelijkis in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit ofindien dit wettelijk verplichtis. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnenwij persoonsgegevensaan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Toegangportaal
Met onsportaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kuntinstellen, opgeven enwijzigen. 

Afhandelenbestelling
Wanneeru bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruikvan uw persoonsgegevens.Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevensook aanderden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame
Wijkunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen vanonze nieuwe producten endiensten:

  • viasocial media

Contactformulieren nieuwsbrief
Wijbieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels eencontactformulier, waarbij u gevraagdwordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelfwelke gegevens u daarbijverstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar deaard van het formulierof de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording enafhandeling daarvan.

Wijbieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onzeproducten en/of diensten.Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadreswordt slechts met uwexpliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bijgebruik van onze reviewverzamelaar worden de volgende gegevens gepubliceerdzodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen: 

  • door uzelf opgegeven informatie

U kiestzelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee teachterhalen bent. Op verzoek anonimiserenwij informatie die gepubliceerd is.

Verstrekkingaan derden
Wijkunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokkenbij de uitvoering van deovereenkomst. 

Cookies
Op onzewebwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijningeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneeru onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarinwij u uitleggenwaarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wijop als toestemmingvoor dit gebruik van cookies.

Hetstaat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er welrekening mee dat het mogelijk is datonze website dan niet meer optimaal werkt. 

Metderden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik vande cookies en applicaties.Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van dezeapplicaties zelf met de cookiesdoen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties enhoe zij met cookies omgaan,zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnenregelmatig wijzigen).


GoogleAnalytics
Wijgebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkelgebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomstmet Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verderhebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie tegebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wijnemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang totpersoonsgegevens te beperken.Raadpleeg ons separaat gepubliceerde beveiligingsbeleid voor meer informatie.

Bewaartermijnen
Dehierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig omuw bestellingen af tehandelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaarvoor de beschreven statistischedoeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijkeplicht is die langer bewarenvereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

Websitesvan derden
Dezeprivacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middelvan links met onze webwinkelzijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbareof veilige maniermet uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van dezewebsites te lezen alvorensvan deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingenin deze privacyverklaring
Wijbehouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dezeprivacyverklaring. Het verdient aanbevelingom deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingenop de hoogte bent. 

Inzageen wijzigen van uw gegevens
Voorvragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (ofverwijdering van) uw persoonsgegevenskunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kuntons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of teverwijderen. Ook kunt u eenverzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij metuw toestemming gebruiken,of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons willaten beperken. 

Ommisbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat teidentificeren. Wanneer het gaat ominzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van hetcookie in kwestie mee testuren. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien degegevens niet kloppen, kunt u onsverzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 


AutoriteitPersoonsgegevens
Natuurlijkhelpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uwpersoonsgegevens. Op grondvan de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij deAutoriteit Persoonsgegevenstegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemenmet deAutoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
DeOnline ParketShop
Meer enDuin 56M
2163 HCLisse
info@onlineparketshop.nl